Korrådsvedtægter

Christianskirkens Drenge- & Mandskor

Fredericia

Stiftet den 10. april 1966

Korrådsvedtægter

 

Korrådets vedtægter pr. 1. september 2013

 

 

1. Valg af korråd

 

 • Korets medlemmer vælger hvert andet år i august/september måned et nyt korråd på 7 medlemmer ud fra en kandidatliste. Korlederen er selvskreven i korrådet, og må ikke stemme ved valget. Alle medlemmer i Christianskirkens Drenge- og Mandskor, som er aktive i koret, kan stille op som kandidater til korrådet. Kormedlemmer, som er listet som assistenter, kan ikke opstilles til korrådet.

 

 • Korrådets medlemmer kommer så til at bestå af de 7 kandidater, der har fået flest stemmer. Desuden bliver de 2 kandidater, der får 8. og 9. flest stemmer, valgt suppleanter, og indgår i korrådet, hvis der er frafald blandt de valgte. to af korrådets medlemmer – og max 2 -skal være under 16 år på opstillingstidspunktet.

 

 • Der vælges internt i korrådet en formand, kasserer, revisor, sekretær, podieentreprenør, kirkebladsansvarlig, garderobemester, sodavandssælger samt en hjemmeside- og Pr-ansvarlig.

 

 • Hvis et flertal af korrådet (eller korlederen) ønsker et ekstraordinær korrådsvalg, kan korrådet udskrive valg til hver tid.

 

 

 

2. Korrådets daglige arbejdsopgaver

 

 • Formandens opgaver består i at dirigere korrådsmøder, at formidle evt. beskeder fra møder videre til kormedlemmer samt at tage mindre beslutninger. Formanden er desuden korets repræsentant og ”ansigt” udadtil.

 

 • Næstformand varetager formandens opgaver ved dennes udeblivelse.

 

 • Kasserens opgave består i at varetage korets økonomiske opgaver, de daglige økonomiske transaktioner. Desuden skal kasseren sammen med revisoren fremlægge korets regnskab en gang årligt.

 

 • Revisorens opgave består i at kontrollere kasserens økonomiske arbejde 1 gang årligt samt fremlægge korets regnskab en gang årligt sammen med kasseren. Revisoren vælges internt i korrådet.

 

 • Sekretærens opgave består i at skrive referat fra korrådsmøder, at videresende referatet til de andre korrådsmedlemmer, at ophænge referatet på korrådstavlen senest 1. tirsdag efter mødet, samt andre forefaldne sekretæropgaver.

 

 • Podieentreprenørens opgave består i at planlægge podieopsætningen til koncerter samt at samle kormedlemmer til hjælp med opsætningen.

 

 • Den kirkebladsansvarlige har som opgave at sørge for pakning og distribution af kirkebladet de 4 gange om året det udkommer. Desuden skal han sørge for at bladet bliver omdelt af korets sangere på givent ruter, udfra omdelingslisterne.

 

 • Garderobemesterens opgave består i at sørge for tøj (herunder korkapper og sorte bukser) til koncerter og korrejser. Han skal desuden sørge for at det hele kommer med hjem igen og på sin rette plads.

 

 • Sodavandssælgerens opgave består i at sælge sodavand til korets medlemmer i korprøvernes pauser, og står også for indkøb af nye forsyninger.

 

 • Den PR-ansvarlige har som opgave at være bindeled mellem medierne/sponsorere og koret.

 

 • Den Hjemmeside-ansvarlige har til opgave at opdatere og vedligeholde korets hjemmeside.

 

 • Korlederen, som er selvskreven i korrådet, har ansvaret overfor menighedsrådet og musikudvalget, og kan derfor tage den endelige beslutning ved evt. tvivlsspørgsmål.

 

 

 

3. Korrådsmøder

 

 • Der holdes korrådsmøde den 1. tirsdag i hver måned med mindre andet er aftalt.

 

 • Alle indkomne forslag fra korets medlemmer skal tages op til korrådsmøde, og gennemgås samt evt. afstemmes.

 

 • Ved afstemning i korrådet skal alle tilstedeværende medlemmer stemme. Afstemningen afgøres ved et simpelt flertal. Korlederen har ikke stemmeret, men kan i sidste ende afgøre om han/hun vil acceptere afstemningsresultatet.

 

 

 

4. Koncerter & kørsel

 

 • Koncerter, som holdes ”uden for huset”, forhandles af korlederen. Korrådet skal godkende datoen, stedet samt honoraret, før koncerten kan accepteres.

 

 • Transport vedr. kørsel til koncerter foregår i personbil, med mindre det er økonomisk billigere at leje en bus, eller at korrådet beslutter anden transportform. Ved kørsel i personbil, skal der være sele til alle, og denne skal anvendes.

 

 • Kørselstaksten, som er fastsat af korrådet, pr. 1/1 2011 følger Statens lave kørsels takst. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse af kasseren til chaufføren, som har stillet sin bil til rådighed.

 

 

 

5. Korrejser

 

 • Christianskirkens Drenge og Mandskor påregner at tage på korrejse hvert andet år. Rejsemålet vælges af korrådet efter evt. forslag fra korets medlemmer.

 

 • Korrådet påtager sig alle praktiske opgaver vedr. korrejsen, såsom planlægning af rejsemålet, indkøb af varer til brug på turen, økonomiske opgaver, samt div. arrangementer på turen. Korrådet kan godt uddelegere praktiske opgaver til andre.

 

 • De musikalske opgaver vedr. korrejsen varetages af korlederen efter samråd med korrådet.

 

 • Korlederen beslutter hvilke kormedlemmer der kan deltage på korrejser. Andre såsom ægtefæller og forældre kan få tilbudet om at deltage, hvis de påtager sig praktiske opgaver på turen. Det afgøres suverænt af korrådet hvem der kan deltage på turen.

 

 • Korrådet udregner et turbudget og udfra budgettet fastsættes prisen på turen. Prisen til korrejsen bestemmes altså af korrådet. Korkassen giver et tilskud til alle medlemmer af koret på rejsen.

 

 • Ved korrejser kan korrådet oprette særlige ”arbejdsteams” som varetager forskellige opgaver med at skaffe sponsorpenge, at skaffe proviant og lign. Disse teams kan bestå af både medlemmer af korrådet samt af andre kormedlemmer, forældre eller andre som ønsker at deltage i arbejdet.

 

 

 

6. Andre arrangementer

 

 • Christianskirkens Drenge og Mandskor påregner at afholde 3 faste arrangementer hvert år. En afslutning for alle medlemmer lige før sommerferien, en sommerafslutning for korets ældste herrestemmer samt en julefrokost eller nytårskur for korets ældste herrestemmer. Afslutningen for alle kormedlemmer betales af menighedsrådet. Andre arrangementer for korets ældste herrestemmer betales under normale omstændigheder af hvert deltagende kormedlem, men korkassen kan ved specielle lejligheder give tilskud. Dette tilskud skal godkendes af korrådet.

 

 • Ved arrangementer for korets ”herrestemmer” kan kormedlemmer fra 16 år og opefter deltage.

Copyright © 2018 Christianskirkens Drenge- & Mandskor